返回列表 回復 發帖
不經不覺間同妳一齊左三年啦~3 |& f  b* r' m7 m
第一次既問題係因為第三者既介入~公仔箱論壇1 S2 ?, x1 h% K* U2 T3 l& k7 H& k
而呢個禮拜亦因為你轉換左個新環境~www3.tvboxnow.com. E; v* O1 R; p" }% ~; F* E
我未學懂體諒你~對不起...www3.tvboxnow.com7 i* Q2 o/ E& T% ?, G4 Z
而家既妳需要冷靜...
# L- D: A  I4 S2 p/ N! ~雖然妳同我講無咁鐘意我...
) P2 z# j) c% d, rwww3.tvboxnow.com無咁需要我....
" a8 i4 Q+ [5 w! Z8 \& J9 b但係只要妳想既...TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。0 H) c- E! ?* W. ~3 Z
我都會為妳去做!而我亦會守護著妳...tvb now,tvbnow,bttvb( ]# E* m; I9 ~; C% @: B) j* p) a& `$ T
第一次發生既事...
0 h( ?* z7 g( K3 s+ X5 i5 J嚴重得多...而我地都經歷左...
% Z) K0 Z# Z9 f0 V2 |tvb now,tvbnow,bttvb我希望呢個難關妳同我都可以捱過....7 O" L  T" K0 S) X; Q4 S$ {4 |, S
今日係妳生日...www3.tvboxnow.com% z# j( T1 z& C9 d, o
我陪唔到妳啦...我都希望妳可以同妳D好朋友開開心心咁過...
# d. N+ d$ t7 ?我會看著和妳同一個天空去想念妳...4 Z% }3 i4 ]7 {: ?
我真係好掛住妳...% a0 e. L& r* Y2 E+ M$ L
好想親手咁擁抱住妳...TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。" }) d8 p4 S8 j. u0 u7 `2 ?
希望妳可以感受到我既體溫...我既一切...
some times i think i say it out will hurt u than i keep in my heart so i feel sry tht i din tell u all coz i scare u will feel sad TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。' f, e- `5 p7 Y7 O$ d
if really can tell u tht make me feel relax ..... but it will hurt u so much .....tht y i din tell u bout my things
欣...对不起!你的过去竟然有这么感人的故事。。。我觉得很惭愧!对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起对不起!
0 i7 r8 B/ e6 j2 Fwww3.tvboxnow.com欣.....真得很高兴认识了你!是你再让我相信爱情...谢谢你给予我这些重要人生!我会在远方祝福你的以后!你还说要嫁给我...我知道你是哄我开心的!我的家庭并不适合你,我真得很怕你会受伤!也许我没这么幸运得到你的爱!但......我会给予你我的爱!不管时间多长多久你在我心中的地位没人可取代的!

我知道你好辛苦

我会相信你的。。。
% b4 U8 b1 p' j: pTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。给点时间我。。。
! v: j: `8 b" m, M0 gtvb now,tvbnow,bttvb等我放下他。。。
/ c% L+ e3 {; L* C  b2 m对你对我都会觉得公平。。。, H& x1 V# Q7 E, k4 q
我希望你会明白。。。6 k6 n+ L5 d  T; ]: }2 I* d6 [0 i
原谅我。。。
原帖由 yan_90 於 2006-10-22 15:22 發表。 
" k' m: A' g9 b+ dtvb now,tvbnow,bttvb我会相信你的。。。www3.tvboxnow.com1 U5 Z- H9 {: O4 E+ E- h
给点时间我。。。
8 \. u; J$ p5 v4 a7 l. \等我放下他。。。
5 S5 c0 A+ x) w3 mtvb now,tvbnow,bttvb对你对我都会觉得公平。。。
5 _8 A5 U4 o2 l1 ]2 lwww3.tvboxnow.com我希望你会明白。。。
3 ?7 l; \: b6 A- H! ^www3.tvboxnow.com原谅我。。。
, @6 B) d4 f, R/ e6 M
好!我会给你时间....我会等你!我不怪你!
昨天我又惹你生气了!我看到你这样我真的好心疼。为什么不肯让我帮你打开心结。也许我可能帮不了你,但说了出来会比较舒服的!不管你怎么讨厌我......我都不会生你的气。因为我知道你的感受。可能你的心结是有关于我吧!真得很对不起.......我是能等待你回我的信息!!!永远的等待你。:'(
原帖由 sky_tw 於 2006-10-29 10:43 AM 發表。 tvb now,tvbnow,bttvb% j! @% F+ M/ g' L% ?3 l8 s
昨天我又惹你生气了!我看到你这样我真的好心疼。为什么不肯让我帮你打开心结。也许我可能帮不了你,但说了出来会比较舒服的!不管你怎么讨厌我......我都不会生你的气。因为我知道你的感受。可能你的心结是有关于我吧!真得 ...
( H$ X: n) C% S8 N7 {www3.tvboxnow.com
# N6 z' ?- c2 i" K; i' qtvb now,tvbnow,bttvbAsk her out, who cares if you go to Taiwan since you like her so much. At least, she knows how you feel !
" H' `+ r  b) M" h1 P5 Q
; T4 a5 ~/ ?$ x, Q' b7 f1 LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。:support

程”

你知5知道﹏我從小五以經鐘意到你now.....
% q! `8 ~/ }5 C你雖然坐我隔離﹎但係我鐘意上堂﹌偷看你﹌but暗戀果種感覺真係好【難受】......
3 A/ s6 n$ _+ o公仔箱論壇雖然︽我知道你5會鐘意我﹏”tvb now,tvbnow,bttvb. e2 Z* A& ?9 f& q5 t) V2 U/ L* p2 H
我只想上堂望多你幾眼﹎錦以經足夠#2 j  @4 L' V5 \# u

0 G, n$ i/ ]  B3 S我串你︿只係想你同我講多d︿
: ^6 g% t! q& v: \公仔箱論壇我打你︿只係想你同我嬉戲︿
, v2 k$ y7 S% _, ]tvb now,tvbnow,bttvb我影你相︿只係想【永永遠遠】記低你個樣︿9 y- H$ Z  \  H$ O
公仔箱論壇3 b- M0 J5 G, _) k0 z) P5 j
■╳禾艾梨﹏*
' I: s5 A5 K$ ftvb now,tvbnow,bttvb0 u8 `; T) ]. Y. a) P! t
★╭╮>3<   4  ever﹏#
+ n) q7 |  D% {" A! @) D# Q2 g7 p公仔箱論壇
0 z- ~0 i% G; q  O[ 本帖最後由 啊詩 於 2006-10-30 04:15 AM 編輯 ]
DEAR 不太常用電腦的你~
' a: y' E3 e! l. v0 r- |! S/ |' z( g公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。; r* B9 Y% S+ S4 W, E6 g
謝謝你這3年多來一直的不離不棄....
; F6 E4 n" d& N" J7 g; W: LTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。www3.tvboxnow.com: Y5 N" }: k/ B$ u/ D$ i
我身體不好...病的時候你一直守在我身旁照顧我..還記得你第一次看到我病發的時候..
( v' Q( X+ b+ J9 r# o- U' D你緊張得抓狂..還為我掉下眼淚..說自己沒用..幫不到我...
: ]" N/ p2 [3 a- o% a$ @( A  
( ~' D  E  z8 d; h* s5 {; K公仔箱論壇雖然你的脾氣也超差的,但不管是我的錯還是你的錯..到最後你總是一邊攘我打打罵罵,
2 @! P6 m3 [  y/ Qwww3.tvboxnow.com一邊對我說"好了好了..是我的錯了..乖囉"tvb now,tvbnow,bttvb: K, u( S6 d( ]  m+ s6 c. d
! Q2 B/ j1 I: @6 L# Y
無論我有多任性,有多耍蠻,脾氣有多差..你還是會縱容我TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* {+ q6 j( t, N4 l1 m1 I

6 [" F6 a. c  N跟我玩任何東西,就算是你贏了,只要我說一句"我不依la,怎麼我都在輸"你就一定會攘我www3.tvboxnow.com9 M! U* W# p# P4 G# `/ V

7 Z6 S9 F6 z& {* ?TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。除了洗碗,其他的家務都由你負責+ V. _" A! [3 R! m3 W  k: ?
公仔箱論壇) f7 s' z  L* s1 q6 u* g
雖然你缺點也粉多的..但重點是你願意為我嘗試去改8 N* B3 p% {% G- O/ z) c1 C

. ^- E; v" P# j6 ~) V# V$ `就連你知道我有第3者的時候..你只是說"因為我做得不夠好,你才會跟那個人在一起,現在你不再幫要我了..
& I7 r, t( D) h4 ktvb now,tvbnow,bttvb你身體不好不要哭..明天我幫你搬東西回你家",當我哭著說"我選的是你",你就無怨無悔默默的等我回到你身邊
* m3 O2 P+ `; R7 {0 Y) s' r3 A7 Dtvb now,tvbnow,bttvb
; `% l+ V( Y1 j0 U2 `! V' R# Hwww3.tvboxnow.com所以到現在..不管你樣子長得不好看..粗枝大葉的..又沒什麼錢..你家人多難相處....* d/ y( e# |- f* G
我還是心甘情願的留在你身邊,每次你發薪也討厭的要你交出部份,好攘我幫你處理你所有煩得要死的繳費單..
- U' o" ^: F7 @+ s2 q" g$ i7 V當你病了在我面對裝沒事的時候兇巴巴的趕你去看醫生..對你家人不管他們多可惡,我也會好好幫* L: _/ x7 l9 Y9 l4 k3 ^9 f
助他們,到你回家的時候攘我痛打一頓,然後在你懷裡哭,攘你好好的疼我.....
3 X5 d% v/ y/ r- q8 P+ A公仔箱論壇TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* V: a" J$ S: J2 G- g, P$ r
這些互相折磨的日子...只要是和你在一起...就是我一生的幸福!!~
吃醋 是因為我愛你TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* s0 W2 V9 w4 F; d" [5 R
生氣 是因為我在乎你
0 }& f; o; O$ a, ~7 Z' t$ Q6 `發呆 是因為我太想你
2 Z! R( T6 m2 E# B( u流淚 是因為我不想失去你
/ S, d) ^# W/ n% j5 btvb now,tvbnow,bttvb         愛的結論              我要我們在一起直到永遠...
' r# j2 X* l% K  M6 p! D2 |给我最爱的人
添龙
  \8 E- f4 U. Z& R6 ~  X  A
4 J/ Z. p- C8 o  o$ O& }9 R; H其实我懂我还爱你的。。。
9 o! Z; ~9 h: T+ a9 l8 k* P- O) I公仔箱論壇只是从你背叛我及抛弃我的那一刻开始。。。我就知道就算我再爱你& }! {0 U' s- P* f* b) W- h
你也不会转回头来看我一眼。。。
. H8 U1 [. d! V# q0 T0 Z2 t: X公仔箱論壇
+ i+ g1 t( W/ V1 z8 QTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。我,以前曾以为我会为了你非君不嫁,& c' x  R8 \6 H5 c
我会为了你什么都愿意做,就算你背叛了我,我还是心甘情愿原谅你www3.tvboxnow.com) Y8 k: N! {% D
就算你和其他女生做了不该做的事情,我还是会原谅你
0 I) z7 o) ^( b1 _* m0 O6 |TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。公仔箱論壇$ \. j' e  d$ Q4 G) [- M8 m" k
但,现在就算我要,这也不管我的事了
% p0 ~7 E+ _4 k) O* m$ s你的世界已容不下我,但我只可以说就算到了现在
: a& @+ N( }$ x! K公仔箱論壇我还爱你,我为了想让你好过点,我欺骗你,我说谁要爱你
4 X$ f- ?0 C) i7 @' Q0 ]1 d1 @TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。我为了让你能够聊天,寄信息,我欺骗你,我对你已经没感觉了。。1 i* r6 ]7 d( q% M8 T$ W
www3.tvboxnow.com9 A# N! g) A# y) J( c+ |3 S
但,我真的欺骗不了自己。。。
1 [' o' h! C; Q+ N; k* `( XTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。每当夜深人静时,我总会不知不觉偷偷的想起你公仔箱論壇. D( o3 p) M0 s1 n% K
每当我需要别人安慰时,我第一个就会想到你,希望你能安慰我TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。# u& U0 u4 b7 d% r5 B
当我看到一则心里测验,说写异性的名字,我也是希望能够写你的名字
4 l/ D4 w  v% s5 l( iwww3.tvboxnow.com当我看到一则你喜欢或爱上一个人的特征,当我读着读着,我会想起以往我们一起的日子,www3.tvboxnow.com# l% S; h6 v1 N: O5 z$ e  w! Y+ j& X
甜甜的笑着。。。 我多少次欺骗自己,已不再喜欢你,不再爱你。。。
) K# a& f! g. N; O) c# Ywww3.tvboxnow.com但说真的,我真的没那么潇洒,我知道。。。我爱你爱得太深,根本没办法忘记你。。。。
  |/ O9 k, T3 \3 Jwww3.tvboxnow.com
5 x$ D) i/ E( z7 e& Z公仔箱論壇上次。。。你忽然间给我信息,我真的真的很开心。。
8 Z! O. R" L$ P5 K0 l当问到你有女友吗?你说有。。而且每个星期六,日都一起睡觉,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。* L7 k% d; i/ \9 n
在这两天都别打扰你。。。我觉得真的很失落很失落,你永远都不会了解这种心情的。。。
8 x3 ~; _8 x. Iwww3.tvboxnow.com虽然如此。。因为太爱太爱你,所以让你飞翔,让你自由选择你想要的幸福
: W- k0 W% L0 A! U3 z( @; }/ ]TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。
. R* b5 |. c" H* i6 Q公仔箱論壇祝你永远幸福快乐。。tvb now,tvbnow,bttvb; N+ d% t- u4 w# H, ~( A
添龙,我依然爱你。。。
* ~2 D" Q* \$ F公仔箱論壇
: N+ T% C: A; Y公仔箱論壇[ 本帖最後由 Kid1412 於 2006-12-8 03:46 AM 編輯 ]
Lol.. sorrie. can't help it!! i just love to say it out loud..
3 V3 H6 R( V9 ^TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。  G0 s" h" \9 L7 B8 F5 R0 H
Tek.. i love u ..
9 A; O# j+ U* D. J& m1 m0 U  T  f1 k- ]' ?7 I  ?' i) N
love u to death..公仔箱論壇, d  E9 H6 J3 o$ Q: Z4 A9 |2 l# F" ]
" {$ L% w0 e3 I' J
i can feel that im the luckiest girl in the world while im wif u..
# U$ p8 j: p8 t! r
4 }& l2 ?! m1 [! a2 x2 qtvb now,tvbnow,bttvbu r so incredible..i dun know if we can be forever.. but if there is such a chance.. i wish i could be wif u forever.. at least to love u wif my heart forever..  did u know..u r the only person who can make me shine and happy... when i see u .. i feel like.. im so free.. and have no pressure at all... u r so important to me.. no one can replace u .... u hold a special place in my heart..
9 ^! e5 `& j" E+ {. r + T  K0 u! \/ z% }$ _

5 x8 T* u1 h& O/ mtvb now,tvbnow,bttvb
% Y. `3 Y4 h( `) k* W# bwww3.tvboxnow.com
" i! a0 e/ p# G" R- mtvb now,tvbnow,bttvbtvb now,tvbnow,bttvb) T* v) E& A- T1 M. x, S; a
我無辦法去想象無咗你嘅日子..公仔箱論壇1 l/ K2 d5 _* q/ W

, E9 h0 b$ b5 F: Z' u5 dwww3.tvboxnow.com我隻剩下什么?tvb now,tvbnow,bttvb/ t, x& o- ~4 m- ?

0 e0 `9 \) M! |/ I0 [6 ni keep missing u babe.. everything around me can reminds me of u .. u always on my mind. i can't get chu out ouf my mind for 1 minutes... i think i've gone crazy.. but reall!! u r the only reason for the smile on my face.. really really..
原帖由 Kid1412 於 2006-12-8 03:38 發表。 
, p, h. d# z! S, W* K0 T. {tvb now,tvbnow,bttvb添龙
2 w+ T4 v- `# @) l. f* v5 Uwww3.tvboxnow.com4 Z. V1 F, ]( v& R
其实我懂我还爱你的。。。公仔箱論壇  ^% q3 ~& U" n2 M
只是从你背叛我及抛弃我的那一刻开始。。。我就知道就算我再爱你0 J% q5 s+ U9 B& D
你也不会转回头来看我一眼。。。
4 w% u$ r$ g7 o6 z" q$ c
1 v/ t2 \" O* `$ P: ]% M, s* G" btvb now,tvbnow,bttvb我,以前曾以为我会为了你非君不嫁,TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。& D, d! k9 N' b) w
我会为了你什么都愿意做,就算你背叛了我,我还是心 ...
) k3 ~; ]+ r( |# |' R你好伟大...那男生根本都不会体谅你的。
. q" X3 D& E1 o: V5 ^9 C3 J' `5 s! N可是你为他这么做只有你痛苦而已!
8 z( k/ D  I- g$ C" o+ P% Htvb now,tvbnow,bttvb不过我还是支持你!8 D  \7 K8 G# @/ ?' P2 y
你的感情你自己想清楚咯!公仔箱論壇8 G6 g3 f5 o; T9 u
我会支持你的看法!:support
你话我对你不再好似以前甘好,系因为你可能不知道我已经爱上你勒!!~~而我也知道你永远永远都5会爱上我!~..哪怕1丁点的喜欢,所以我选择了离开,可能你会伤心但生活始终要继续!!我选择了离开是不想让更多人知道我爱你!因为甘样会另你丢假因为我5靓仔甚至....
老公,我知道我好任性.成日发你脾气,但係你都係无条件包容我,无论我做错咩都好...好多谢你老公
5 J5 w8 I: v. o# tTVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。同埋.我真係好爱你嘎..呵呵
返回列表